Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

Voorwaarden & disclaimer

VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Hockey Geldrop met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zorgvuldig door voordat u de Website en/of App gebruikt (‘Gebruiker’) en/of u zich via deze Website en/of App als lid van Hockey Geldrop inschrijft (‘Lid’) en/of als vrijwilliger aanmeldt (‘Vrijwilliger’). Deze Website is eigendom van Hockey Geldrop.

1.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website en/of App en/of het inschrijven als Lid en/of Vrijwilliger geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.3 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt Hockey Geldrop u geen gebruik te maken van deze Website en/of App en/of zich niet te laten inschrijven als Lid en/of Vrijwilliger.

2. Definities

2.1 In deze gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

App:de webapplicatie van Hockey Geldrop, die wordt beheerd door LISA Ledeninformatiesystemen B.V.

Content:hieronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen, die de Gebruiker via de Website en/of App ter beschikking stelt.

Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en/of App, waaronder Leden en Vrijwilligers.

Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden van Hockey Geldrop.

Hockey Geldrop: Hockey Geldrop, gevestigd aan de Gijzenrooiseweg 3, 5661 MA Geldrop 040-2863521 [email protected]

Lid:natuurlijk persoon of de ouders of wettige vertegenwoordigers van een kind t/m 17, die aan activiteiten van Hockey Geldrop deelneemt.

Vrijwilliger:degene die zich via de Website en/of App inschrijft als vrijwilliger.

Website:de Website van Hockey Geldrop, www.hockey-geldrop.nl, en overige sociale netwerken waarop Hockey Geldrop een profiel heeft, waaronder Facebook, Youtube, Instagram en Twitter.

3. Dienstverlening Hockey Geldrop

3.1 De dienstverlening van Hockey Geldrop via de Website en/of App bestaat uit het geven van informatie over de vereniging en haar activiteiten op het gebied van hockey.

3.2 Daarnaast zijn Leden en Vrijwilligers in staat via eigen accounts een persoonlijk en/of teamprofiel aan te maken, hun persoonlijke gegevens te wijzigen en Content te uploaden.

3.3 Hockey Geldrop is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de Website en/of App of anderszins verschaft. Hockey Geldrop streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan Hockey Geldrop niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website en/of App gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.4 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website en/of App of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met Hockey Geldrop via [email protected]

3.5 Hockey Geldrop streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en/of App en de faciliteiten die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

3.6 Hockey Geldrop garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website en/of App kan worden gemaakt of dat de Website en/of App voortdurend toegankelijk is, nu de Website en/of App naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Hockey Geldrop doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website en/of App zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

3.7 Hockey Geldrop is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website en/of App onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website en/of App voor Gebruikers te beperken.

4. Verplichtingen Gebruikers

4.1 Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website en/of App gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en leden mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en/of App en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons-)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Content.

4.3 Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde commerciële Content op de Website en/of App.

4.4 Gebruikers plaatsen geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Content. Gebruikers gebruiken de Website en/of App niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

4.5 Door het (vrijwillig) via de Website en/of App ter beschikking stellen van Content draagt een Gebruiker hierbij de rechten van intellectuele eigendom op deze Content over aan Hockey Geldrop, al dan niet bij voorbaat. Hockey Geldrop draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent de Gebruiker hierbij aan Hockey Geldrop een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website en/of App van Hockey Geldrop.

4.6  Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde licentie aan Hockey Geldrop.

4.7 Gebruikers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website en/of App ter beschikking Content geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Hockey Geldrop en/of derden.

4.8 Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website en/of App alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met Hockey Geldrop en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.

4.9 In het geval dat Hockey Geldrop wetenschap heeft van een mogelijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt Hockey Geldrop zich het recht voor om door Gebruikers geplaatste Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Website en/of App te beëindigen en/of het lidmaatschap van een Lid te beëindigen.

4.10 In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website en/of App, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt Hockey Geldrop zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

5. Privacy

5.1 Hockey Geldrop gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website onder www.hockey-geldrop.nl onder het kopje "voorwaarden & disclaimer".
Klik hier om de privacyverklaring te downloaden.

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 De Website en/of App en alle via de Website en/of App door Hockey Geldrop ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma's en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Hockey Geldrop en/of derden.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hockey Geldrop of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, de Website en/of App en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Hockey Geldrop of de betreffende rechthebbende.

6.3 Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Hockey Geldrop en/of derden, behoudt Hockey Geldrop zich het recht voor om alle hierdoor door Hockey Geldrop en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker van de Website en/of App, waaronder Gebruikers, Leden en Vrijwilligers, te verhalen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Hockey Geldrop is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of App en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van de Website en/of App die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website en/of App zijn verbonden. Hockey Geldrop is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website en/of App kunnen worden aangeboden.

7.2 Hockey Geldrop is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content. Hockey Geldrop geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze Content.

7.3 Hockey Geldrop is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website en/of App, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

7.4 De Website en/of App bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door Hockey Geldrop of waarvoor Hockey Geldrop niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. Hockey Geldrop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Hockey Geldrop biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf de Website en/of App voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Hockey Geldrop.

8. Vrijwaring

8.1 Iedere Gebruiker vrijwaart Hockey Geldrop dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website en/of App door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Hockey Geldrop in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

9. Overige bepalingen

9.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van het gebruik van de Website en/of App zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Hockey Geldrop het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 Hockey Geldrop behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website en/of App van Hockey Geldrop te vinden. In een dergelijk geval zal Hockey Geldrop de Gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website en/of App voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Hockey Geldrop raadt Gebruikers van de Website en/of App dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden via de Website en/of App regelmatig te raadplegen.

9.3 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

9.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

9.5 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Hockey Geldrop en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Eindhoven Den Bosch locatie Den Bosch.

© Hockey Geldrop 2020