Website HS 1.jpg Website HS 10.jpg Website HS 15.jpg Website HS 2.jpg Website HS 3.jpg Website HS 5.jpg Website HS 8.jpg

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01 FAQ over onze website  Aantal vragen: 14
 02 Club verzekeringen  Aantal vragen: 1
 03 Ledenadministratie / contributietarieven  Aantal vragen: 4
 04 Statuten en huishoudelijk reglement  Aantal vragen: 1
 05 Stichting Hockeybelangen / Business Club Hockey Geldrop  Aantal vragen: 1
 06 Stichting Hockeypaviljoen  Aantal vragen: 1
 07 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 08 Wedstrijdsecretariaat  Aantal vragen: 3
 09 Zaalhockey  Aantal vragen: 8
Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

03 Ledenadministratie / contributietarieven

1. ledenadministratie 
Sander Maas, Prof. Cobbenhagenlaan 184, 5037 DD Tilburg, tel. 06-29286441 [email protected]

Bankrekening Hockey Geldrop:    IBAN: NL16RABO 0115 9007 99
 
2. Lidmaatschap (aanmelden / opzeggen) 

Iedereen die besluit lid te worden van onze vereniging doet dit in principe voor onbepaalde tijd. Wanneer je besluit, om wat voor reden dan ook, te stoppen met hockey bij onze vereniging moet je wel rekening houden met de hieronder vermelde regels voor opzegging van het lidmaatschap. Alleen in bijzondere gevallen kan, na toestemming van het bestuur, het lidmaatschap van onze vereniging tussentijds worden beëindigd. Dit komt omdat de club voor elk lid een contributie moet betalen aan de KNHB en ook ervoor zorgt, dat elk lid verzekerd is tijdens het trainen, het reizen naar en van uitwedstrijden en het spelen van wedstrijden en toernooien.

Aanmelding van het lidmaatschap
Nieuwe leden kunnen zich het gehele seizoen door aanmelden bij onze vereniging. De tarieven voor een volledig lidmaatschap staan onder het hoofdstuk contributie.
De aanmelding van nieuwe leden dient altijd te geschieden via de website onder het kopje <lid worden>.
LET OP: wie tijdens de competitie voor onze vereniging wedstrijden speelt en zich niet binnen 14 dagen na de eerst gespeelde wedstrijd schriftelijk heeft gemeld als nieuw lid zal zonder pardon de contributie incl. de korting(en) voor een volledig seizoen moeten betalen!

Opzegging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd door middel van een schriftelijke mededeling (bij voorkeur email) aan de ledenadministratie. Deze afmelding dient vóór 1 juli van elk jaar in het bezit te zijn van Hockey Geldrop, afmeldingen van na die datum worden beschouwd als afmeldingen voor het daaropvolgende seizoen. Bij voorkeur hebben we graag de opzegging al voor 1 juni binnen (mag ook onder voorbehoud) in verband met de teamsamenstellingen, welke in juni plaatsvinden. Dit voorkomt een hoop extra werk voor de TC en hoeven er niet opnieuw teams samengesteld te worden. Hockey Geldrop dient namelijk al in juli van elk jaar de teams die het komende seizoen zullen spelen aan te melden bij de KNHB.

 

 
3. Contributietarieven 2020-2021  

In de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2020 is de contributie als volgt vastgesteld:
 

 

 

 

Leden geboren
contributie
inschrijfgeld
deelname
 
Leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de KNHB.

 

nieuwe leden
zaalhockey
Vóór 01-10-2002 (senioren)
278
35
60
1-10-2002 t/m 30-09-2004 (junior A)
241
35
45
1-10-2004 t/m 30-09-2006 (junior B)
235
35
45
1-10-2006 t/m 30-09-2010 (junior C en D)
219
35
45
1-10-2010 t/m 30-09-2012 (junior E)
155
35
45
(indien door Bond ingedeeld)

 Bengelbende en F-jes
 (selectieve groep tussen Hockeyschool en junior E)

136

        35

     n.v.t.

Hockeyschool (v.a. 6 jaar)           114         35      n.v.t.
Funkey Hockey (4- en 5 jarigen)             75
      n.v.t.      n.v.t.
Trimhockey
139
35
n.v.t.
Trainingslid
162
35
n.v.t.
NSL
 48
35
 
n.v.t.
Parttime (alleen op schriftelijk verzoek en verleende goedkeuring door ledenadministratie)
162
35
n.v.t.

 

 

In de tarieven is een korting inbegrepen van 19 euro per lid bij tijdige betaling = betaling voor de vermelde vervaldatum op de factuur. De vervaldatum voor NIET- incasso's is 30 september 2020. Die korting per lid vervalt als de betaling binnen komt na de vervaldatum. Er volgt dan een naheffingsfactuur. Het tweede lid van een gezin krijgt 5 euro extra korting. Het derde en volgende lid van een gezin krijgt 10 euro extra korting. Het maximum tarief voor een gezin bedraagt 910 euro. Betaling in termijnen is mogelijk na goedkeuring door de ledenadministratie. Maximaal 4 termijnen zijn mogelijk. De incassodata zijn: 27 september, 27 oktober 2020,  27 januari en 27 februari 2021. Nieuwe leden zijn verplicht te betalen per automatische incasso. Dit geldt ook voor termijnbetalingen. Als incasso niet mogelijk is vervalt de korting van 19 euro per lid. Opzeggingen dienen voor 1 juli van het lopende seizoen te gebeuren bij de ledenadministratie. Leden die opzeggen na 1 juli zijn contributieplichtig voor het gehele volgende seizoen. Uitsluitend het Bestuur kan ontheffing van deze regel geven.

Indien U in termijnen wenst te betalen dient U vooraf contact op te nemen met de ledenadministratie: Sander Maas, Prof. Cobbenhagenlaan 184, 5037 DD Tilburg, tel. 06-29286441, [email protected] 

Voor vragen over de contributie dient u zich te wenden tot de ledenadministratie.


 

 
4. Beleid inzake te innen vorderingen 

 

Hockey Geldrop kent een aantal soorten vorderingen op haar leden. Hieronder zal per categorie uiteengezet worden hoe deze vorderingen (en eventuele extra kosten) bij haar leden in rekening worden gebracht. Tevens zal er beschreven worden wanneer er extra kosten (aanmaningskosten, vervallen kortingen, administratiekosten, e.d.) in rekening worden gebracht.

 

Contributie

De grootste inkomstenbron voor de vereniging betreft de contributie. Alle nieuwe kandidaat-leden kunnen alleen lid worden m.b.v. een af te geven machtiging voor automatische incasso. Oudere leden van de vereniging ontvangen nog een factuur voor de contributie, maar hen wordt vriendelijk verzocht om een machtiging af te geven voor automatische incasso. Dit scheelt de ledenadministratie veel werk. In de contributietarieven zijn alle kortingen (o.a. betalingskorting, gezinskorting, e.d.) reeds verwerkt. Indien de contributie op vermelde datum NIET geïncasseerd kan worden, wordt gestorneerd of de contributie is voor de uiterste betaaldatum NIET op de bankrekening van de vereniging bijgeschreven, vervallen per direct alle kortingen en kan het lid hier geen aanspraak meer op maken voor het desbetreffende seizoen. Voor de vervallen kortingen zal vervolgens separaat een rekening worden verstuurd aan betreffende leden. Indien deze rekening niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de vereniging is bijgeschreven, zal een aanmaning volgen. Een aanmaning brengt extra kosten met zich mee, te weten € 5,00 administratiekosten voor iedere aanmaning. De vereniging zal maximaal 2 keer een aanmaning met genoemde extra kosten versturen alvorens zal worden overgegaan tot het uit handen geven van de achterstallige vordering(en). Alle (extra) kosten voor het uit handen geven van de achterstallige vordering(en) zullen geheel voor rekening komen van het betreffende lid. De betaaltermijn voor de extra rekening en de eventuele aanmaningen worden telkens gesteld op 14 dagen na dag van verzending. Alle rekeningen, eventuele aanmaningen en andere correspondentie terzake zal worden verzonden per e-mail.

 

Overige kosten

Overige kosten (o.a. boetes, schades, zoekgeraakte spullen van de vereniging, e.d.) zullen per factuur in rekening worden gebracht. Indien deze factuur niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de vereniging is bijgeschreven, zal een aanmaning volgen. Een aanmaning brengt extra kosten met zich mee, te weten € 5,00 administratiekosten voor iedere aanmaning. De vereniging zal maximaal 2 keer een aanmaning met genoemde extra kosten versturen alvorens zal worden overgegaan tot het uit handen geven van de achterstallige vordering(en). Alle (extra) kosten voor het uit handen geven van de achterstallige vordering(en) zullen geheel voor rekening komen van het betreffende lid. De betaaltermijn voor de extra rekening en de eventuele aanmaningen worden telkens gesteld op 14 dagen na dag van verzending. Alle rekeningen, eventuele aanmaningen en andere correspondentie terzake zal worden verzonden per e-mail.

 

Dispuut in rekening gebrachte contributie, kosten, etc.

Een dispuut omtrent de in rekening gebrachte contributie of kosten, ontslaat de persoon NIET van tijdige betaling. Gedurende een dispuut, welk aanhangig gemaakt dient te worden bij het Bestuur, is men verplicht de verschuldigde bedragen tijdig te betalen. Indien de gefactureerde in het gelijk gesteld wordt, zal de vereniging binnen 7 dagen na het besluit het betaalde bedrag terugstorten op de bankrekening van betreffend persoon.